C-FRAPPE FR33 LUAVE (BỘT KEM BÉO THỰC VẬT) - 1 kg-duoc-ban-tai-NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ MIDORI DẦU TIẾNG
1/1